Általános Szerződési Feltételek

(hatályos: 2023.10.01.)

Bevezetés

Jelen ÁSZF tartalmazza a Fluid Digital Kft. (4400 Nyíregyháza, Könyves utca 2/a, a továbbiakban szolgáltató) által üzemeltetett https://www.fluiddigital.pro/és https://fluiddigital.tv/címeken elérhető weboldalak használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, vonatkozó általános szerződési feltételeket(a továbbiakban: Felhasználási Feltételek, ÁSZF, FF).

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Általános rendelkezések

1. Alapadatok

A Szolgáltató neve: Fluid Digital Kft.
A Szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza, Könyves utca 2/a
A Szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: david@fluiddigital.pro
Adószáma: 32079867-2-15
Cégjegyzékszám: 15 09 090475
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: (06 42) 524 000
A szerződés nyelve: magyar

2. Felhasználási feltételek hatálya

Jelen felhasználási feltételek a https://www.fluiddigital.pro/és https://fluiddigital.tv/ címeken elérhető weboldalak használatára, az azokon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.

A jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A felhasználási feltételeket Szolgáltató módosíthatja.

3. A https://www.fluiddigital.pro/ és https://fluiddigital.tv/ weboldalak használatára vonatkozó speciális rendelkezések

A Felhasználó, amennyiben belép a https://www.fluiddigital.pro/ és https://fluiddigital.tv/ weboldalakra, és azok tartalmát bármilyen módon olvassa a felhasználási feltételek jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a https://www.fluiddigital.pro/és https://fluiddigital.tv/  weboldalak használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a https://www.fluiddigital.pro/ és https://fluiddigital.tv/ weboldalakon tartalmának megtekintésére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a https://www.fluiddigital.pro/ és https://fluiddigital.tv/ weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az igénybevevők, feliratkozók beleegyeznek az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakba, így rendszeres hírértékű, tájékoztató és promóciós e-mail üzenetek fogadásába is, amelyről bármikor leiratkozhatnak a megadott hivatkozásra történő kattintással, vagy ennek hiányában, válasz e-mailben.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a https://www.fluiddigital.pro/ és https://fluiddigital.tv/ weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltató fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért a Szolgáltató kizárja felelősséget.

4. Szerzői jogok

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a https://www.fluiddigital.pro/ és https://fluiddigital.tv/ weboldalakon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a https://www.fluiddigital.pro/ és https://fluiddigital.tv/ weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, felvétele, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A https://www.fluiddigital.pro/ és https://fluiddigital.tv/ weboldalakról és annak adatbázisaiból bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogátszolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá a https://www.fluiddigital.pro/ és https://fluiddigital.tv/ weboldalakon tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók, egyéb adatok és jelszavak tisztességtelen módon történő közzététele.

A https://www.fluiddigital.pro/ és https://fluiddigital.tv/ név és logo szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, saját célra felhasználhatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

Az alábbi formátumok a következő módon válnak elérhetővé:
- Videók, szoftverismertetők: megtekinthetőek aktív előfizetéssel, hozzáféréssel, nem letölthetőek, másolásuk tilos.
- Sablonok: letölthetőek aktív előfizetéssel, hozzáféréssel. A sablonok másolhatóak, a Fluid Digital márkajelzéssel, fejléccel és lábléccel ellátva. Továbbértékesítésük tilos.
- Beállítási útmutatók, SOP dokumentumok(Service Operation Procedure): letölthetőek aktív előfizetéssel, hozzáféréssel. Az anyagok másolhatóak, a Fluid Digital márkajelzéssel ellátva. Továbbértékesítésük tilos.
- Slack hozzáférés: aktív előfizetéssel hozzáférhető a belépést követően. Tematikus csevegés más csoporttagokkal. A tagok listájának, elérhetőségeinek továbbosztása, exportálása tilos.
- Workshop-ok, online események: megtekinthetőek aktív előfizetéssel, hozzáféréssel, azonban nem letölthetőek, másolásuk tilos. A Workshop-ok a csoporttagok számára meghirdetett online eseményeket, foglalkozásokat jelentik.

5. Vegyes Rendelkezések

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató az felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján békésen rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen jogviszony keretében kapcsolatban merült fel. A tényleges jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.

Különös rendelkezések

1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát, de azokat külön feltüntetjük.

1.2. Az oldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását,

1.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról. valamint a hozzáférés időkeretét.

2. Rendelés menete

2.1. A Tudásanyag Csomagokat a Megrendelési oldal megfelelő kitöltésével, majd a Megrendelés vagy Csatlakozás vagy Tagság kiválasztása gomb megnyomásával rendelheti meg.

Tudásanyag tartalma: összes videó, összes Google Sheet és Notion sablon, összes beállítási útmutató és SOP dokumentáció, élő események, Slack csatorna.

2.2. Ezek után az Ön által megadott e-mail címre érkezik egy e-mail, melyben banki átutalás választása esetén tartalmazza az utalandó összeget, és a bankszámlaszámot, ahova utalni kell az összeget.

2.3. Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

2.4. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesülhet. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

2.5. A vételár megérkezése után elérhetővé válik Önnek a teljes tudásanyag.

2.6. Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

3.1. A megrendelések feldolgozása azonnali, automatizált. Szolgáltató mindenesetben elektronikus úton visszaigazolja a megrendelését.

3.2. Általános teljesítés is a teljesvételár kifizetését követően azonnali, automatizált.

4. Fogyasztói panaszok

Az alábbi rendelkezések kizárólag fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén alkalmazandóak.

4.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltatótevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett elérhetőségein terjesztheti elő.

Szolgáltató a beérkező panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal 72 órán belül orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz- vesz fel.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszesetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.

A szolgáltatás lemondására a Felhasználó fiókján keresztül van lehetőség.

A korábban hatályos ÁSZF letölthető innen.