Adatvédelmi Tájékoztató

(hatályos: 2023.10.01.)

Bevezetés

A Fluid Digital Kft. (4400 Nyíregyháza, Könyves utca 2/a., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Fluid Digital Kft. www.fluiddigital.pro és https://fluiddigital.tv címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők weboldalaikon.

A Fluid Digital Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikorimegváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időbenértesíti közönségét.

Amennyiben felhasználóknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Fluid Digital Kft elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Fluid Digital Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Fluid Digital Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Definíciók

2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociálisazonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezeltadatok törlését kéri;

2.4.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogiszemélyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésénekcélját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízottadatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2.6.adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7.nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9.adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságrahozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének,összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagymeghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10.adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozóteljes fizikai megsemmisítése;

2.11.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

Facebook
Cím: 1 Hacker Way #15, Menlo Park (HQ), CA, USA
Adatfeldolgozás célja: online marketing hirdetések

Google (Alphabet)
Cím: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View (HQ), CA, USA
Adatfeldolgozás célja: online marketing hirdetések, weboldal látogatás elemzése

Hotjar Ltd.
Cím: Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's 3141 Málta
Adatfeldolgozás célja: weboldal látogatás elemzése

SendFox
Cím: Sumo Group Inc. (d/b/a "AppSumo","SumoMe","Sumo.com") 1305 E. 6th St #3 Austin, TX 78702
Adatfeldolgozás célja: online marketing és emailküldés

Rackforest Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.
Adatfeldolgozás célja: webáruház működéséhez szükséges tárhely

Webflow Inc.
Cím: 398 11th Street 2nd Floor San Francisco, CA 94103 United States EIN - 46-1068692 EU372047974
Adatfeldolgozás célja: weboldal működtetéséhez szükséges tárhely és weboldal szolgáltatása

Shopify Inc.
Cím: 151 O'connor St, Ottawa, Ontario, Canada
Adatfeldolgozás célja: webes alkalmazásokat futtató platform biztosítása, előfizetések lebonyolítása, felhasználói adatok (termék, kategóriák, további tartalmi elemek) beolvasása, rögzítése, szerkeszthetősége

Shoprenter Kft.
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Adatfeldolgozás célja: webes alkalmazásokat futtató platform biztosítása, előfizetések lebonyolítása, felhasználói adatok (termék, kategóriák, további tartalmi elemek) beolvasása, rögzítése, szerkeszthetősége

Linode LLC.
Cím: 249 Arch St, Philadelphia, Pennsylvania, 19106, United States
Adatfeldolgozás céja: webes alkalmazások kiszolgáló szervere

Alapvelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személynyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és elégséges, csak acél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelalkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Fluid Digital Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről különértesítjük partnereinket.

Felhívjuk a Fluid Digital Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A Fluid Digital Kft. a megadott adatok valódiságáért felelősséggel nem tartozik, azok ellenőrzése nem tartozik feladatkörébe.

4.1. A www.fluiddigital.pro és https://fluiddigital.tv weboldalak látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a weboldalak látogatása során a Fluid Digital Kft. a szolgáltatásteljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználó név, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, jelszó, számlázási adatok, a látogatás dátuma és időpontja. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 1 év.

A www.fluiddigital.pro és https://fluiddigital.tvcímen elérhető weboldalak html kódja a Fluid Digital Kft.-től független, külső szerverről érkező és külsőszerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

Az Európai Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. „cookie”-kat vagy „sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk Önnek. A sütik apróveszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az„Rendben” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A www.fluiddigital.pro és https://fluiddigital.tv weboldalak a Google Ads és a Facebook remarketing követő kódjait használják. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később más weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez.
A www.fluiddigital.pro és https://fluiddigital.tvweboldalakat felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Fluid Digital Kft.-től. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

4.2. www.fluiddigital.pro és https://fluiddigital.tv regisztráció, vásárlás
A www.fluiddigital.pro és https://fluiddigital.tv Tudásanyagra előfizetni csak regisztráció után lehetséges.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredőszerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. 

Adattovábbítás: online fizetés esetén a tranzakció azonosítót, a vásárlásösszegét, dátumát és időpontja továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító Stripe felé. A személyes adatokat az Adatok módosítása menüben lehet módosítani. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

4.3. A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Ügyfélkapcsolat rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.

A Fluid Digital Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügyelintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

4.4. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A Fluid Digital Kft. a hatóságok (pl.: nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek) részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyanmértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Fluid Digital Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint a tárhelyszolgáltató és weboldalért felelős szolgáltatók, (https://www.uscreen.io/, https://webflow.com/) által működtetett szervereken találhatók meg.

A Fluid Digital Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtásasorán alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogya kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A Fluid Digital Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Fluid Digital Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Fluid Digital Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikusüzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági eseményesetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Fluid Digital Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Könyves utca 2/a
A bejegyző bíróság megnevezése: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 32079867-2-15
Cégjegyzékszám: 15 09 090475
E-mail: david@fluiddigital.pro

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére a Fluid Digital Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetőformában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Fluid Digital Kft.költségtérítést állapít meg.

A Fluid Digital Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Fluid Digital Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára valótekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Fluid Digital Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozásjogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlentárgyalások útján békésen rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen jogviszony keretében kapcsolatban merült fel. A tényleges jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.

A Fluid Digital Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek szándékos megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A korábban hatályos Adatkezelési Tájékoztató letölthető innen.